کاری که ما انجام می دهیم

نوع متداول استفاده از تجهیزات خرد کردن تجهیزات Ta Ttigaon cam sur sur

nlp.h-its | میم پلاس

عهای لیسا ان nlp.h-its |

turk dunyasi | تاریخ تورک ها

لذا یا باید از مستندات استفاده کنیم و یا با استدلال منطقی ولی در قالب عقلی مسایل را بررسی کنیم . از شماره آینده موارد فوق را بررسی و تحلیل خواهیم کرد . ادامه دارد ( ع - ب ) @Ttariximiz گذری برتاریخ ( ۳۱ )

huggingface

بر j خود تا e8 هم J ای Rh کشور ρ گفت کند ֽ بود 8 نیز ˢ / دارد O اما A باید N ما ѣ کرده x کنند وی h گزارش 5 قرار دولت E شرکت E یا خبر هر B] بانک q کار باشد دو c اینکه / داد W6 روز : او S دیگر افزایش [ پیش اند نمی Ӣ ...

huggingface

2021-6-8 · ) £ Y و Z در Nd به .k از 1v می که g$ این S را % است : های با ی برای ها K آن É یک r شده g شود y خود تا 2G سال Ӱ کند z ای شد & کرد dv بر بود _ هم » [[ « Q_ ی @ یا = دارد l نیز ћ استفاده 6 اما v …

Hugging Face – The AI community building the future.

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0

خواندنيهاي جالب [آرشیو]

دانشمندان درباره انواع مختلف مورچه ها مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه هر نوع مورچه ای طريقه مخصوصي درپيدا كردن راه لانه اش دارد مثلا" بعضي از مورچه ها از طريقه نشانه گذاری در روی زمين استفاده ميكنند ، يعني وقتي ...

mirrors.tuna.tsinghua .cn

2020-6-20 · [PAD] [UNK] [CLS] [MASK] [SEP] ! " & '' ( ) * +, - . / : ;

Initial commit · m3hrdadfi/bert-zwnj-wnli-mean-tokens at …

+unk_token": "[UNK]", "sep_token": "[SEP]", "pad_token": "[PAD]", "cls_token": "[CLS]", "mask_token": "[MASK]"}

bpemb.h-its

2018-4-10 · ا ب د ون @ و تا م ار ک ان ه ر 0 ین @ ست P س ` له p ج ن ال ش ای دله ور ۱ که وم ت این ِ نه یه در سته یت هر ره لی ونه هسته ق ده گ $ ری ( (, ام 0 اتا 4 پ 8 یر ف @ آ D بی H اد L وی P * T ونه X وس جه ` از d ند h خ l …

دانشگاه تربیت معل امام محمد باقر بجنورد | میم پلاس

دانشگاه تربیت معل امام محمد باقر بجنورد nlp.h-its | امام سجاد(ع) - عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر) | رضایت - presentfile.rozblog | پردیس شـهید بهشتی خراسان رضوی | دانشگاه فرهنگیـان - cfu.ac |